Belastingzaken

Foto’s snelwegcamera’s (ANPR)

Naar aanleiding van een naheffingsaanslag loonheffing oordeelde de Hoge Raad over het gebruik door de fiscus van foto’s van ANPR-camera’s boven snelwegen. Dit zijn camera’s met Automatic Number Plate Recognition.

Het ging in deze zaak om een belanghebbende die een auto ter beschikking had gekregen van zijn werkgever. Op verzoek van deze belanghebbende had de Inspecteur de beschikking verklaring privégebruik auto afgegeven. De belanghebbende verklaarde niet meer dan 500 privékilometers per jaar met de auto te zullen rijden. Op basis daarvan heeft de werkgever van belanghebbende op zijn loon over die periode geen loonheffing wegens privégebruik van de auto ingehouden. Op verzoek van de inspecteur heeft belanghebbende zijn rittenregistratie overgelegd. De inspecteur heeft deze rittenadministratie vergeleken met informatie die is ontleend aan foto’s gemaakt met ANPR-camera’s. Uit deze vergelijking heeft de inspecteur geconstateerd dat de auto in de desbetreffende periode diverse malen op de weg is gesignaleerd op dagen waarop volgens de rittenadministratie van belanghebbende, niet of elders met de auto is gereden. Er werden vervolgens naheffingsaanslagen opgelegd wegens privégebruik van de auto van meer dan 500 kilometer per jaar. Het geschil betrof de vraag of de Inspecteur gebruik mocht maken van de informatie die met de ANPR-camera’s is verkregen.

De Hoge Raad oordeelde dat het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt door de manier van het verzamelen en gebruiken van de met ANPR-camera’s verkregen gegevens. Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. Dat is niet anders doordat niet relevante gegevens binnen korte tijd worden verwijderd of doordat belanghebbende zelf heeft gekozen voor het achterwege blijven van fiscale inhoudingen. Daarom is voor het verzamelen, bewerken, bewaren en gebruiken van ANPR gegevens een voldoende precieze wettelijke grondslag vereist. De algemene taakstelling van de belastingdienst is onvoldoende. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat zo’n voldoende precieze wettelijke grondslag ontbreekt. Dit brengt mee dat sprake is van een systematische inbreuk op artikel 8 EVRM. Onder die omstandigheden mag de met ANPR-camera’s verkregen informatie niet worden gebruikt om daarop naheffingsaanslagen te baseren.

ARREST
HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286

NIEUWSBERICHT
Belastingdienst mag foto’s snelwegcamera’s niet gebruiken