Belastingzaken

Inleiding en cijfers

De belastingkamer van de Hoge Raad behandelt overwegend belastingzaken. Het betreft hier zowel belastingen en heffingen van de rijksoverheid als van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast behandelt de belastingkamer cassatieberoepen tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Bij de laatstbedoelde beroepen beperkt de toetsing door de Hoge Raad zich tot de toepassing van elementen van sociale zekerheids- of subsidieregelingen die verband houden met fiscale regels en begrippen. Tot de taak van de belastingkamer behoort verder de behandeling van cassatieberoepen tegen uitspraken van de douanekamer van het hof Amsterdam.

De totale instroom van fiscale zaken was in 2017 818 (2016: 909). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2017: 816 (2016: 865). In 117 zaken werd een conclusie, een rechtsgeleerd advies, gemaakt door een advocaat-generaal. Dat waren er 128 in 2016.

Van de 816 uitspraken in 2017 werden 347 zaken inhoudelijk afgedaan (2016: 401); dat is 42,5%, 124 zaken met een art. 80a RO-afdoening (2016: 148) en 345 zaken met art. 81 RO (2016: 316). De werkwijze binnen de belastingkamer is in 2017 beschreven in de conclusie van advocaat-generaal Niessen in de zaak ECLI:NL:HR:2017:1609.  In onderdeel 7.1 van die conclusie is in een tabel een indicatie gegeven van de redenen voor toepassing van art. 80a RO in 2016. Deze indicatie is ontleend aan de formulieren die per zaak worden ingevuld door medewerkers van het wetenschappelijk bureau. Hieronder is een zelfde tabel opgenomen voor het jaar 2017. In totaal zijn in 2017 na beoordeling door de belastingkamer 124  zaken met artikel 80a Wet RO afgedaan, waarbij op de eerdergenoemde formulieren totaal 161 redenen zijn aangevoerd. In onderstaand schema zijn die redenen vermeld en het aantal malen dat zij in 2017 werden aangekruist.

Reden 80a Aantal keer 2017 (tot. 161)
Rechtsklachten gaan uit van een evident onjuiste rechtsopvatting 47 (29,19%)
Evident falende motiveringsklachten (bijv. klachten die louter feitelijke beoordeling/waardering vragen) 47 (29,19%)
Klachten berusten op verkeerde lezing van de bestreden uitspraak of missen anderszins feitelijke grondslag 16 (9,94%)
Klachten richten zich tegen een evident juiste en behoorlijk gemotiveerde beslissing 35 (21,74%)
Klachten missen belang omdat zij zich richten tegen een beslissing ten overvloede 3 (1,86%)
lachten missen belang omdat zij zich richten tegen een gebrekkige overweging die eenvoudig verbeterd moet worden gelezen 0 (0%)
Klachten missen anderszins belang (na verwijzing kan niet tot een andere beslissing worden gekomen) 0 (0%)

Meer uitleg over deze laatste twee afdoeningen in de belastingsector vindt u in ‘2017 Uitgelicht’.

Van het totaal aantal uitspraken in 2017 (816) werd in 479 zaken het cassatieberoep ongegrond verklaard, 71 zaken werden vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 22 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Op het totaal van het aantal zaken is 11,4% vernietigd.

Zie ook: Cijfers en verantwoording