Civiele zaken

Zorginfrastructuur

De bescherming van persoonsgegevens was het onderwerp van een zaak over de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Het ging daarin om de zogeheten zorginfrastructuur, een systeem waarmee de waarnemer van een huisarts inzage kan krijgen in bepaalde gegevens die de huisarts over een patiënt heeft vastgelegd. Sommige andere zorgverleners kunnen via de zorginfrastructuur gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën in het huisartsendossier van de patiënt inzien.

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) betoogde, samen met enkele huisartsen en een patiënt, dat de zorginfrastructuur in strijd is met het recht op privacy van patiënten, de Wet bescherming persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim van de huisartsen, omdat te veel gegevens worden gedeeld. Het hof stelde de VPH in het ongelijk. Volgens het hof is de uitwisseling van gegevens in de zorginfrastructuur aanvaardbaar omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft. Die toestemming is gebaseerd op voldoende informatie over de vraag welke gegevens in welke situatie voor welke zorgverlener toegankelijk zijn. Daarbij kan de patiënt ervoor kiezen bepaalde gegevens van de uitwisseling uit te sluiten. Niet gebleken is dat patiënten en huisartsen in feite gedwongen zijn aan de zorginfrastructuur mee te doen.

De Hoge Raad heeft in cassatie de bezwaren van de VPH tegen de uitspraak van het hof verworpen. Het hof heeft volgens de Hoge Raad geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel voldoende begrijpelijk gemaakt. De Hoge Raad acht daarbij van belang dat het hof heeft onderkend dat – mede omdat de normen over privacybescherming binnenkort strenger worden – de zorginfrastructuur in de toekomst zo zal moeten worden ingericht dat meer onderscheid tussen (soorten) gegevens en (categorieën) zorgaanbieders kan worden gemaakt. Dit betekent dat toestemming voor gegevensuitwisseling dan kan worden beperkt tot spoedeisende gevallen.

ARREST
HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3053 (16/03434)

NIEUWSBERICHT
Systeem elektronische uitwisseling patiëntengegevens nu aanvaardbaar